VIP DOLOMITES TRAVEL


VIP DOLOMITES TRAVEL – TAXI - VAL GARDENA, SOUTH TYROL, ITALY

ขั้นตอนการจองแท็กซี่สาหรับวันหยุดพักผ่อนของคุณใน Val Gardena:
สำหรับข้อมูลกำรจองสำมำรถติดต่อเรำได้ทุกวัน-เวลำทำกำร จันทร์-อำทิตย์ ตลอด 24 ชั่วโมง สำมำรถติดต่อเรำได้โดยหมำยเลขโทรศัพท์, อีเมลล์, และ แพตฟอร์มออนไลน์ด้ำนล่ำง.
สอบถำมออนไลน์

ทำกำรจอง

โทรจองได้ที่:   +39 329 7781000

คุณภาพ ความสะดวกสบาย
และความปลอดภัย

บริษัท VIP Dolomites Travel & Taxi ตั้งอยู่ที่ Ortisei Val Gardena เรำมีแท็กซี่ให้บริกำรจำกสนำมบิน หรือสถำนีรถไฟต่ำงๆในโซนพื้นที่เทือกเขำโดโลไมต์ (Dolomites), เทือกเขำแอลป์ (Alps), ตอนเหนือของอิตำลี่ และพื้นที่ใกล้เคียง

ถ้ำคุณกำลังวำงแผนสำหรับพักผ่อนในช่วงวันหยุดกับสกีรีสอร์ตของเรำ ในเมือง Ortisei และเมืองอื่นๆในพื้นที่ของ Val Gardena ให้เรำเป็นส่วนหนึ่งที่ได้บริกำรคุณ

เนื่องด้วยเรำมีแท็กซี่ให้บริกำรจำกสนำมบิน, สถำนีรถไฟ ไปยังเมือง Ortisei ใน Val Gardena เรำมีควำมยินดีอย่ำงยิ่งที่จะบริกำรท่ำน ให้ท่ำนได้รับควำมสุข และควำมประทับใจ สำหรับกำรมำพักผ่อนในช่วงวันหยุดยำว

สำหรับสนำมบินที่ใกล้เมือง Ortisei Val Gardena ได้แก่ โบลซำโน (Bolzano), อินส์บรุค (Innsbruck), เวโรนำ(Verona), มิลำน(Milan), เบอร์กำโม(Bergamo),เวนิส(Venice) และ มิวนิก (Munich)

ทำไมคุณต้องจองบริกำรของ VIP Dolomites Travel & Taxi?

เพรำะเรำมี:

  • รถยนต์ Mercedes Vito รุ่นใหม่ สำหรับ 8 ที่นั่ง
  • ให้บริกำรด้วยควำมรวดเร็ว สะดวกสบำย และปลอดภัย
  • ไว้วำงใจได้
  • เรำให้บริกำรแท็กซี่ทุกที่ และทุกเวลำ